Die Monate

Januar d
Februar oder d
März d
April d
Mai d
Juni d
Juli d
August d
September d
Oktober d
November d
Dezember d

 

Umrechnungszahlen:

1 min = 60 s

1 h = 60 min

1 d = 24 h

1 W. = 7 d

1 J. = 12 Mt.

1 J. = 365 d (366)

1 J. = 52 W + 1-2 d

Masse umformen: Zeitmasse 1

Multipliziere mit den Umrechnungszahlen.

Mit der Tabulator-Taste (links neben dem Q) kannst du zur nächsten Lücke springen.
2 h = min
7 min = s
6 h = min
12 min = s
1h = s
1/4 h = min
3/4 h = min
3 min 12 s = s
5 h 45 min = min
4 min 55 s = s
8 h 25 min = min
1/2 min = s
1,2 h = 1 2 /10 h = min
4,4 h = 4 4/10 h = min
3 d = h
11 d = h
1 d = min
2 d 18 h = h
5 d 4 h = h
12 W. = d
16 W. = d
5 W. 3 d = d
9 W. 2 d = d
1 W. = h
3 J. = Mt.
15 J. = Mt.
5 J. 7 Mt. = Mt.
9 J. 9 Mt. = Mt.
1 J. = d
4 J. = d
20 J. = d
1 J. 124 d = d